Nasz Zespół / Partnerzy uprawnieni do reprezentowania spółki

Agnieszka Śnieżko

Jest partnerem i współzałożycielem spółki WTS Rzecznicy Patentowi, prawnikiem, polskim i europejskim rzecznikiem patentowym specjalizującym się w prawie znaków towarowych, prawie konkurencji i prawie kontraktowym.

Ukończyła Wydział Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracowała w największym warszawskim biurze ochrony własności przemysłowej, początkowo na stanowisku specjalisty, następnie na stanowisku rzecznika patentowego. W 2001 r. rozpoczęła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie. Uzyskała stypendium Maxa-Plancka i odbyła kilkumiesięczny staż badawczy w monachijskim Instytucie Maxa-Plancka, w Instytucie Ochrony Własności Przemysłowej i Prawa Podatkowego. Jest członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, członkiem – założycielem Stowarzyszenia Innowacji i Licencji, a od roku 2002 członkiem zarządu Licensing Executives Society Poland. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów we wszelkich rodzajach postępowań odnoszących się do zarejestrowanych znaków towarowych, a zatem: w postępowaniach zmierzających do odnotowania zmian w rejestrze znaków towarowych oraz przedłużenia ochrony znaków, w toczących się przed Urzędem Patentowym postępowaniach spornych, w postępowaniach przed organami celnymi, opartych na przepisach WTO, jak również w sądowych sprawach cywilnych i karnych dotyczących znaków towarowych i działań sprzecznych z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W kancelarii WTS Rzecznicy Patentowi zajmuje się także przygotowywaniem zgłoszeń znaków towarowych oraz sprawami dotyczącymi wzorów przemysłowych.