Zakres usług

Nota prawna

Właścicielem niniejszej strony internetowej jest spółka partnerska WTS Rzecznicy Patentowi – Witek, Śnieżko i Partnerzy, e-mail: office@wtspatent.pl, NIP: 525-22-51-164, EU VAT No.: PL 5252251164, KRS 0000108380 (Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy). Rejestrowy adres siedziby spółki: ul. Tamka 34/25, 00-355 Warszawa.

Materiały znajdujące się na tej stronie zostały przygotowane jedynie w celu informacyjnym i nie powinny być traktowane jako porada prawna lub opinia prawa odnosząca się do określonych faktów lub okoliczności. Przesyłanie i otrzymywanie informacji nie następuje z zamiarem ustalenia pomiędzy nadawcą i odbiorcą stosunku klient-rzecznik patentowy. Czytelnicy nie powinni podejmować lub zaniechiwać działań w oparciu o umieszczone tu informacje bez uzyskania profesjonalnej porady prawnej. Pomimo tego, że niniejsza strona zawiera odsyłacze do innych stron, nie oznacza to przyjmowania odpowiedzialności za ich zawartość.

Znajdujące się na stronie projekty, wzory, teksty, grafiki, zdjęcia oraz ich fragmenty lub aranżacje podlegają ochronie prawem autorskim.
Polscy rzecznicy patentowi są wpisani na listę rzeczników patentowych prowadzoną przez Urząd Patentowy RP i są członkami Polskiej Izby Rzeczników Patentowych (www.rzecznikpatentowy.org.pl). Zasady wykonywania zawodu rzecznika patentowego reguluje ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 49, poz. 509 z późn. zm.).

Europejscy rzecznicy patentowi są wpisani na listę prowadzoną przez Europejski Urząd Patentowy i są członkami European Patent Institute (www.patentepi.com) oraz podlegają zasadom określonym w Code of Professional Conduct (epi-Information 2/2001, 75) oraz Regulaminowi Dyscyplinarnemu ustalonemu przez Radę Administracyjną Europejskiej Organizacji Patentowej.

Rzecznicy patentowi wpisani na listę zawodowych pełnomocników w sprawach znaków towarowych i wzorów pełnią tę rolę przed unijnym Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) w Alicante. Podlegają oni zasadom określonym w Rozporządzeniu Rady (WE) w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.