Aktualności / 2012

Patent europejski ze skutkiem jednolitym

Pakiet rozporządzeń wspólnotowych dotyczących patentu europejskiego ze skutkiem jednolitym przygotowany przez Komisję Europejską został zaakceptowany dnia 11 grudnia 2012 roku przez Parlament Europejski.

W rezultacie patenty udzielane przez Europejski Urząd Patentowy będą obowiązywać w Polsce bez wymogu ich tłumaczenia na język polski, a nasi przedsiębiorcy będą mogli być pozywani o naruszenie tych patentów w sprawach prowadzonych przed nowoutworzonym Europejskim Sądem Patentowym z siedzibą w Paryżu. Należy oczekiwać, że już po pierwszym roku obowiązywania nowego systemu ilość patentów obowiązujących w Polsce wzrośnie o 60 tysięcy, czyli ulegnie podwojeniu.

Negatywne skutki dla polskiej gospodarki, które wynikają z wprowadzenia nowego systemu patentowego, zostały omówione w ekspertyzie wykonanej na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przez firmę konsultingową Deloitte.

Wprowadzenie patentu europejskiego ze skutkiem jednolitym było strategicznym celem polskiej prezydencji, a Polska była jednym z siedmiu krajów inicjujących w grudniu 2010 roku procedurę wzmocnionej współpracy, w ramach której powstał cały pakiet nowych regulacji.

Ujawnione w ostatnich miesiącach wątpliwości dotyczące ewentulanych skutków uczestniczenia przez Polskę w systemie jednolitego patentu europejskiego stały się zapewne przyczyną wstrzymania się przez polską delegację rządową z podpisaniem ostatecznej wersji traktatu o utworzeniu europejskiego sądu patentowego, które miało miejsce dnia 28 lutego 2013 roku w Brukseli. W rezultacie wstrzymany został również proces ratyfikacji tego traktatu przez Polskę.