Nasz Zespół / Zespół od A do Z

dr Joanna Dargiewicz

Jest partnerem w spółce WTS Rzecznicy Patentowi, dr nauk chemicznych, polskim i europejskim rzecznikiem patentowym specjalizującym się w ochronie rozwiązań z dziedziny nauk przyrodniczych, zwłaszcza z chemii oraz w badaniach patentowych. Pani Joanna Dargiewicz została zawieszona w wykonywaniu prawa do prowadzenia spraw spółki oraz prawa do reprezentowania spółki WTS Rzecznicy Patentowi – Witek, Śnieżko i Partnerzy.

Ukończyła studia chemiczne z wynikiem bardzo dobrym na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej praca magisterska przygotowana w Pracowni Technologii Światłowodów Wydziału Chemii UMCS w Lublinie dotyczyła badań właściwości mechanicznych Światłowodów z powłokami poliuretanowymi. Po zdaniu egzaminu wstępnego, dostała się na dzienne studia doktoranckie na Wydziale Chemii UMCS. Podczas trwania studiów, w ramach programu stypendialnego Erasmus, prowadziła badania na Uniwersytecie w Limoges we Francji, które dotyczyły syntezy glikozylowanych porfiryn. Po powrocie z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską w Zakładzie Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemii UMCS, dotyczącą syntezy oraz właściwości kompleksów porfiryn z lantanowcami, wprowadzonych do matryc krzemionkowych otrzymanych metodą „zol-żel”.

Od wielu lat zajmuje się tłumaczeniem artykułów naukowych oraz patentów z dziedziny chemii, biochemii, biotechnologii, farmacji oraz medycyny, jak również analizą patentów oraz artykułów naukowych, mającą na celu gromadzenie informacji dotyczących nowych związków i substancji chemicznych dla międzynarodowych baz danych związków chemicznych (Beilstein oraz MDL).

Odbyła również aplikację rzecznikowską w ramach kursu organizowanego przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych w Warszawie. Ukończyła studia w Podyplomowym Studium Prawa Własności Przemysłowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest polskim rzecznikiem patentowym, posiada również uprawnienia do występowania przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w sprawach dotyczących wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Od roku 2012 partner w kancelarii WTS Rzecznicy Patentowi – Witek, Śnieżko i Partnerzy; rzecznik patentowy specjalizujący się w ochronie rozwiązań związanych z chemią, farmacją, medycyną i biotechnologią.

W 2016 roku zdała europejski egzamin kwalifikacyjny i uzyskała uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego.