Aktualności / 2020

Ważne informacje dotyczące funkcjonowania Kancelarii w czasie epidemii COVID-19

Szanowni Państwo, 

Mamy nadzieję, że dopisuje Państwu zdrowie w tym niepewnym i trudnym okresie.

W ostatni wtorek oficjalnie weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (prace nad ustawą opisywaliśmy już wcześniej na naszej stronie). 

Ustawa wprowadza bardzo istotne rozwiązania w zakresie biegu terminów, których ostateczny kształt prezentujemy Państwu poniżej. 

Przede wszystkim należy odnotować, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Zgodnie z art. 15 zzr ust. 1, dotyczy to następujących terminów: 

  • od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem; 
  • do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki; 
  • przedawnienia;
  • których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie; 
  • zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony;
  • jak również terminów do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju.

Przepis art. 15 zzr ust. 5 stanowi przy tym, że czynności dokonane w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku w okresie wstrzymania rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów, o których mowa w ust. 1, są skuteczne.

Ponadto, zgodnie z art. 15 zzs ust. 1, we wskazanym wyżej okresie bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu m.in. w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowoadministracyjnych, jednakże —zgodnie z art. 15 zzs ust. 7 — czynności dokonane w tym okresie przez strony tych postępowań są skuteczne.  Zgodnie z art. 15 zzs ust. 6, w tym okresie nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych, poza wyjątkami dotyczącymi wskazanych w art.14a ust. 4 i 5 spraw pilnych.

Bardzo istotne rozwiązanie wprowadza art. 31j ust. 1 ustawy, który odnosi się w m.in. do walidacji patentów europejskich. Rozstrzyga on przede wszystkim, co dzieje się z biegiem terminu na złożenie w UPRP tłumaczenia patentu europejskiego na język polski, jak rownież terminu na złożenie tłumaczenia na język polski ograniczonego lub zmienionego patentu europejskiego. Zgodnie z tym przepisem, w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. bieg tych terminów nie rozpoczyna się, a rozpoczęty przerywa się, przy czym terminy biegną na nowo od dnia 1 lipca 2020 r.

Na szczególną uwagę zasługę użycie przez ustawodawcę sformułowania „przerywa” — oznacza ono bowiem, że od dnia 1 lipca 2020 r. termin walidacyjny zaczyna biec od nowa w pełnym jego wymiarze. Nie oznacza to jednak, że czynności walidacyjnych nie można podjąć wcześniej. Przepis art. 31j ust. 2 wyraźnie stanowi, że czynności podejmowane w okresie od 8 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r, będą ważne. Dlatego nie rekomendujemy Państwu odsuwania w czasie czynności związanych z walidacjami. 

W tym miejscu dodać należy, że regulacje zawarte w art. 31j ustawy odnoszą się również do terminu na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego. 

Warto również nadmienić, że omawiane przepisy nie wpływają na ustalanie daty zgłoszenia czy daty pierwszeństwa. Dlatego w przypadku nowych zgłoszeń rekomendujemy dokonywanie ich w możliwie najszybszym terminie.

Pragniemy zapewnić, że stale pozostajemy do Państwa dyspozycji. Ta nieoczekiwana sytuacja wymusiła wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie organizacji naszej pracy, jednakże — choć pracujemy w trybie home office — jesteśmy w zaangażowani w prowadzenie Państwa spraw. Chcemy również Państwa zapewnić, że wprowadzając konieczne w obecnej sytuacji zmiany techniczne i organizacyjne, wdrożyliśmy specjalne środki ostrożności w celu zagwarantowania wysokiego standardu bezpieczeństwa danych.

W razie wszelkich pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt z naszą Kancelarią.