Zakres usług

Badania patentowe

Decyzja o ochronie nowych rozwiązań technicznych za pomocą patentu lub o ich rynkowym wykorzystaniu powinna wynikać z dobrego rozeznania w aktualnym stanie techniki i istniejących prawach wyłącznych, należących do innych podmiotów.

Badania obejmują ustalenie zakresu i rodzaju rozwiązań technicznych zbliżonych do przedmiotowego rozwiązania i nie objętych ochroną prawną, co pozwala na wykorzystanie ich w opisie patentowym lub w nowej technologii.

Wnioski uzyskane na podstawie badań patentowych niejednokrotnie pozwalają na uniknięcie niepotrzebnych wydatków poniesionych na badania i rozwój projektu, technologii wytwarzania lub kosztów odszkodowań od pierwotnych właścicieli praw do wynalazku.

W sytuacji konkurencji rynkowej, powszechnie stosowana ochrona patentowa wprowadzanych rozwiązań wymaga od przedsiębiorców coraz większej i aktualnej wiedzy na temat chronionych rozwiązań technicznych. Informacje takie przydatne są do podjęcia właściwej decyzji, zwłaszcza na etapie opracowywania nowego projektu i wchodzenia nowego produktu na rynek.

Zakres usług świadczonych przez kancelarię WTS Rzecznicy Patentowi obejmuje:

1. badania czystości patentowej:

  • ogólne, dotyczące wstępnych założeń projektu technologii lub produktu, np. samej substancji aktywnej wykorzystywanej w projektowanej kompozycji leku, jej form polimorficznych, ścieżek syntezy, statusu patentu pierwotnego, informacji na temat ochrony SPC w poszczególnych krajach,
  • szczegółowe, np. dotyczące konkretnego rozwiązania technicznego, m.in. kompozycji leku, technologii produktu, ścieżki syntezy związku chemicznego,
  • aktualizujące, sprawdzające nowe rozwiązania od czasu przeprowadzenia badania ogólnego lub szczegółowego.

2.monitoring konkurencji: nadzór nad działaniami i kierunkami rozwoju konkurencji rynkowej na podstawie publikacji zgłoszeń patentowych:

  • ogólny, dotyczący danej dziedziny techniki, np. klasy IPC odnoszącej się do odpowiedniej dziedziny techniki,
  • szczegółowy, dotyczący wskazanych konkurentów rynkowych.
  • Badania patentowe, prowadzone na podstawie danych przekazanych przez Zleceniodawcę, zgodnie z umową o poufności, przeprowadzane są na podstawie informacji z ogólnie dostępnych źródeł, takich jak urzędy krajowe lub wspólnotowe oraz z odpłatnych baz danych, takich jak Delphion, Chemical Abstract.

Zleceniodawca otrzymuje raport, w którym omówione są patenty zbliżone swym zakresem ochrony do rozwiązania Zleceniodawcy oraz dokumentację patentową zidentyfikowaną podczas badania. W raporcie z badania poddane są dyskusji ewentualne zagrożenia wynikające z zastosowania przedmiotowego rozwiązania oraz wnioski wynikające z zebranej dokumentacji patentowej.

W przypadku monitoringu konkurencji, jego zakres oraz częstotliwość dostarczania raportów ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.