Zakres usług

Inne usługi

Kancelaria WTS Rzecznicy Patentowi pomaga swoim klientom we wszelkich sprawach proceduralnych i prawnych dotyczących szeroko rozumianej prawnej ochrony własności intelektualnej. Przede wszystkim świadczymy usługi związane z prowadzeniem postępowań przed odpowiednimi instytucjami krajowymi i zagranicznymi, zajmującymi się ochroną własności przemysłowej i jej egzekwowaniem.

Zakres naszych usług z tej dziedziny obejmuje w szczególności:

  • składanie zgłoszeń oznaczeń geograficznych i domen internetowych w Polsce i za granicą,
  • przygotowywanie odpowiedzi na postanowienia wydawane przez Urząd Patentowy RP, Europejski Urząd Patentowy (EPO), OHIM (Alicante),
  • przygotowywanie, składanie i realizowanie odwołań od decyzji wydawanych przez Urząd Patentowy RP,
  • pomoc prawną i techniczną w czynnościach procesowych z zakresu unieważnień i naruszeń patentów i praw do znaków towarowych,
  • nadzorowanie i wnoszenie opłat za kolejne okresy ochronne.