Zakres usług

Ochrona przed zarzutem naruszania obcych praw wyłącznych

Często w wyniku przeprowadzonych badań patentowych ujawnione zostaje poważne ryzyko konfliktu z prawami wyłącznymi należącymi do osób trzecich. Wnikliwa analiza porównawcza technologii będącej przedmiotem realizowanych prac rozwojowych z przedmiotem chronionym oraz zidentyfikowanymi prawami obcymi, stanowi punkt wyjścia dla wyprzedzających działań prawnych, zapobiegających blokadzie możliwości komercyjnego wykorzystywania wyników prowadzonych prac.

Szczególnie na rynku farmaceutycznym ryzyko naruszania praw patentowych należących do osób trzecich jest czynnikiem decydującym o szansach na powodzenie rynkowe wdrażanego produktu. Zjawisko to jest szczególnie widoczne na rynku leków generycznych, gdzie coraz częściej spotykamy się z rosnącym ryzykiem kolizji z prawami patentowymi osób trzecich, zabezpieczającymi pewne aspekty związane z wytwarzaniem produktów leczniczych (np. szczególne postacie preparatów farmaceutycznych, sposoby wytwarzania substancji aktywnej lub jej szczególne sole lub formy krystaliczne, sposoby i schematy dawkowania).

Dla uniknięcia, często nieuzasadnionego, zarzutu naruszania tego typu praw wyłącznych i związanych z tym konsekwencji prawnych, zwłaszcza zablokowania sprzedaży w wyniku zabezpieczenia powództwa uzyskanego przez konkurenta rynkowego posiadającego kwestionowane prawa, zalecamy stosowanie defensywnej strategii prawnej. Dysponujemy doświadczonym interdyscyplinarnym zespołem specjalistów, posiadających zarówno niezbędne kwalifikacje procesowe, jak również konieczne dla prowadzenia takich spraw kierunkowe wykształcenie techniczne.

W celu wzmocnienia pozycji rynkowej naszych klientów i uchronienia ich przed skutkami przyszłych działań prawnych konkurencji realizujemy kompleksowe strategie prawne (tzw. strategie torpedo) obejmujące: wszczynanie postępowań sądowych o ustalenie, że wskazane działania nie naruszają praw patentowych osób trzecich. Jednocześnie prowadzimy postępowania przed UPRP zmierzające do ograniczenia lub unieważnienia kwestionowanego patentu.

W efekcie prowadzonych przez nas postępowań, działania rynkowe naszych klientów uzyskują osłonę prawną zabezpieczającą je przed skutkami ewentualnego zarzutu naruszania praw patentowych należących do konkurencji. Ponadto uzyskiwana jest także istotna poprawa pozycji negocjacyjnej, co może stanowić korzystny punkt wyjścia do zawarcia ugody lub umowy licencyjnej.