Zakres usług

Referencje

Działając w interesie renomowanej spółki giełdowej działającej od lat na rynku odczynników chemicznych, zainteresowanej uzyskaniem nowego innowacyjnego produktu, zidentyfikowaliśmy partnera naukowego, a prowadząc badania patentowe dla wskazanych technologii pomogliśmy zweryfikować kierunki prowadzonych prac rozwojowych. Prowadzone wraz z partnerem naukowym prace badawcze doprowadziły do uzyskania innowacyjnego materiału o dużym potencjale rynkowym i szerokiej gamie zastosowań. Przygotowane przez nas zgłoszenia patentowe pozwoliły nie tylko zabezpieczyć prawa wyłączne do uzyskanej technologii, ale stanowiły podstawę do nawiązania współpracy z innymi przedsiębiorstwami i partnerami handlowymi. Opracowane przez nas umowy licencyjne stanowią aktualnie podstawę dla budowania sieci franczyzowej zajmującej się dalszym rozwojem i komercjalizacją uzyskanej technologii.

Działając na zlecenie znanego europejskiego holdingu farmaceutycznego wsparliśmy prawnie proces wprowadzania na rynek nowego leku generycznego. Realizując strategię torpedo uchroniliśmy naszego klienta przed skutkami wniosku o zabezpieczenie powództwa, a postępowanie o unieważnienie obcego patentu prowadzone przed UP RP wzmocniło dodatkowo pozycję rynkową sprzedawanego produktu.

Działając na zlecenie spółki giełdowej posiadającej prawa do znanej od lat i renomowanej na polskim rynku marki wsparliśmy proces wprowadzania na Giełdę Papierów Wartościowych nowej emisji akcji, którego celem było pozyskanie kapitału na wzmocnienie pozycji marki na rynku polskim oraz rozbudowa sieci sprzedaży. Nasze działania poprzedzające emisję obejmowały walkę z naruszycielami praw wyłącznych, prowadzenie negocjacji licencyjnych oraz wzmocnienie i odświeżenie portfolio praw wyłącznych należących do spółki. Doprowadziło to do istotnego wzmocnienia marki naszego klienta, a emisja giełdowa zakończyła się sukcesem.

Współpracując z zespołem wybitnych polskich genetyków przygotowaliśmy kilkanaście polskich i zagranicznych zgłoszeń patentowych oraz uzyskaliśmy pierwsze patenty. Stworzone portofolio praw wyłącznych stało się następnie podstawą dla rozpoczęcia procesu komercjalizacji chronionych wynalazków. Grupa WTS pomogła również stworzyć spółkę start-up oraz przygotowała umowy licencyjne stanowiące podstawę dla realizowanego transferu technologii. Spółka pozyskała pierwszych inwestorów kapitałowych, a wkrótce zadebiutuje na parkiecie New Connect.

Pomagamy zarządzać procesem komercjalizacji wyników badań uzyskiwanych w polskich placówkach naukowych. Opracowaliśmy i pomogliśmy wdrożyć regulaminy zarządzania własnością intelektualną w jednostkach Polskiej Akademii Nauk. Współpracując z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji uczestniczyliśmy w tworzeniu założeń i realizacji programu promującego komercjalizację polskich wyników badań „Patent plus”. Współpracując z Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego opracowaliśmy skrypt oraz wykłady do przedmiotu ochrona i komercjalizacja wyników badań adresowanego dla studentów Wydziału Biologicznego. Przeprowadziliśmy cykl wykładów o podobnej tematyce dla słuchaczy studium doktoranckiego Politechniki Warszawskiej. Korzystając ze środków EFS oraz pomocy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej we współpracy z Fundacją FIRE stworzyliśmy ośrodki patentowe działające na dolnym Śląsku i Mazowszu.

Działając na zlecenie dużej grupy kapitałowej należącej do polskiego inwestora giełdowego zweryfikowaliśmy sytuację patentową kilku potencjalnych projektów inwestycyjnych (IP due diligence) chroniąc naszego klienta przed inwestycją w zbyt ryzykowne i niezabezpieczone prawnie rozwiązania i wskazując posiadającą korzystny status patentowy ofertę godną jego zainteresowania. Prawa do innowacyjnej technologii zagospodarowywania odpadów powstających w procesie produkcji biodiesla zostały zakupione przez naszego klienta, a wyniki dalszych badań rozwojowych zgłoszone do ochrony patentowej.